PORTFOLIO > INSTALLATION +

Whitetail; Left Turn Semi-Sneak
Fluorescent Paint

MFA Thesis Exhibition
Tufts University, Medford, MA
Whitetail; Left Turn Semi-Sneak
Fluorescent Paint

MFA Thesis Exhibition
Tufts University, Medford, MA
April 2008

Installation View